• Tax Free

Zasady zwrotu podatku:

Pierwsze kroki w TaxFree

1. ZAKUP TOWARU

W sklepie SPRZEDAWCA jest zobowiązany zapewnić PODRÓŻNEMU pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim

2. eUsługa - Zgłoszenie elektroniczne Tax Free

Służba Celna RP dbając o poprawę szybkości obsługi PODRÓŻNYCH wywożących towary z wykorzystaniem dokumentów TAX FREE, od 2012r. wprowadziła możliwość wcześniejszego ich zgłoszenia do Systemu Informatycznego „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Jest to rozwiązanie działające tylko w obrębie przejść granicznych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wywóz towaru

PODRÓŻNY zakupiony towar musi wywieźć z obszaru Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu

4. Zwrot podatku VAT

Podatek PODRÓŻNEMU może być zwrócony przez SPRZEDAWCĘ w placówce handlowej, w której nastąpił zakup towaru lub przez podmiot gospodarczy, który usługowo zajmuje się zwrotem podatku (pośrednika). Zwrot podatku VAT jest realizowany w złotych (PLN) i może być dokonany w formie wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej